Managing Director


"ยุคนี้การใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงสมาร์ทโฟนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บได้ในทุกที ทุกเวลา ตามความต้องการของผู้ใช้งาน"

เว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ มีการพัฒนาไปอย่างมากจากย้อนกลับไปเมื่อปี 1996 ยุค 1.0 อินเตอร์เน็ตยุคเริ่มต้น เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Human-to-Human Communication) คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างบุคคล กับบุคคลที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทเหมือนกัน ยุคนี้เป็นยุคสื่อสารเเบบอีเมล์ (Email) เเละผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (Use Net) ปุจจุบันมีการพัฒนา มาเป็น 3.0 คือ ยุตของการสือสารเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ (Computer-to-Computer Communication)

อีเมล์ ในยุคปัจจุปันนี้ยังมีการใช้งานกันอยู่เพื่อสือสารระหว่างบุคคลหนึ่ง เเละยังมีการพัฒนาเป็นการส่งอีเมล์เเบบกลุ่ม คือ ส่งจากบุคคลไปยังกลุ่มบุคคล (Human-to-Community Communication) ด้วย เทคโนโลยีเพื่อการนี้เรียกว่า เมลลีงลิสต์ (Mailing List) นั่งเองครับ

เว็บไซต์ยุค 1.0 เริ่มต้นเว็บไซต์ เเละปัจจุบันยังคงมีใช้กันอยู่ คือเว็บไซต์ ที่สามารถสื่อสารได้ทางเดียว คือ ผู้ที่ต้องการข้อมูลก็เข้าไปอ่านจากเว็บไซต์หรือคนหาผ่าน Search engine สามารถคลิกไปหน้าเว็บต่างๆ ตามลิงค์ในเว็บไซต์นั้นที่มีอยู่เท่านั้น (เหมือนเราอ่านหนังสือ 1 เล่ม) ไม่สามารถโต้ตอบหรือเเสดงความคิดเห็นได้ Web 1.0 จึงส่งผลให้มีพัฒนาคิดค้นเว็บไซต์ให้อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งงานได้มากขึ้นจึงกลายมาเป็นเว็บไซต์ยุค Web 2.0 ในเวลาต่อมาเมื่อโลกเปลี่ยนเเปลงไปสู่ยุคเว็บ 2.0


FOLLOW US
cw.in.th